Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Pályázatok
• Jó tudni!
• Munkatársak
• Hasznos információk

Dokumentumok


Első szakértői vélemény iránti kérelem.doc

orvosi vizsg_ kérelemhez 2013_11_12.pdf

Felülvizsgálat kérelem - óvodás

Felülvizsgálati kérelem - iskolás

Szervezeti és működési szabályzat

 
Fotógaléria

• Munkatársak
• Összes galéria »

Szolgáltatásaink

Az intézmény szervezeti felépítése

A jogszabályi környezet és az oktatáspolitikai irányelvek változása következtében az intézmény fenntartását 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. 2013. szeptember 1-jétől tagintézményeivel együtt megalakult a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézménye.

A szekszárdi szakszolgálat a megyei intézmény részeként, Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye néven működik tovább (a bonyhádi, dombóvári, paksi, tamási és székhelyintézmény mellett).

Az intézményben gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekpszichiáter szakorvos, pszichopedagógus, szurdopedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, (gyógy)pedagógiai asszisztens képzettségű munkatársak dolgoznak együtt. A főállású munkatársak rendszeresen team-megbeszélésen vesznek részt.

Az intézmény területi lefedettsége - Tolna megye

Tolna Megyei Pedagógia Szakszolgálat működési körzete


Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményének
működési körzete

Alsónána · Alsónyék · Báta · Bátaszék · Bogyiszló . Decs ·Fadd . Fácánkert . Harc · Kistormás · Kölesd · Medina · Őcsény · Pörböly · Sárpilis · Sióagárd · Szálka · Szedres · Szekszárd ·Tolna - Várdomb

Intézményünk ellátandó alaptevékenységei, feladatai

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás:
Feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.


Szakértői bizottsági tevékenység:
Feladata a gyermek, tanuló komplex vizsgálata alapján szakértői vélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, javaslattétel a különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet részletesen leírja a tankerületi szakértői bizottsági tevékenység feladatait, valamint ellátási körzetét.
Intézményünk egyrészt tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet lát el, feladatai a következők:

 • a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása.

Nevelési tanácsadás:
A nevelési tanácsadás feladatai:

 • A nyilvántartásba vételt követően a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.
 • Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Ennek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

 • Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, illetve jogszabályban meghatározott esetben a gyámügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény kérésére.

 • Prevenciós tevékenység keretében együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenció biztosítása, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrés végzése.

 • Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, továbbá tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli.

Logopédiai ellátás

Feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.
Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

Konduktív pedagógiai ellátás:

Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

Gyógytestnevelés:
Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, további megsegítésre irányítása,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülő, konzultáció a pedagógus részére,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskola-, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti méréseket végez, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőségek biztosítása, melyet a tehetségkoordinátor lát el.

Konzultációs, szupervíziós lehetőség biztosítása pedagógusok számára, esetmegbeszélések a partnerintézményekkel. Intézmények felkérésére előadások, nevelőtestületi értekezletek megtartása különböző témakörökben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki és fogadóórákon való részvétel.

Főiskolai/egyetemi gyakorlati telephely
Intézményünk évek óta egyetemi/főiskolai gyakorlati telephelyként is működik, évenként átlagban 3-4 hallgató gyakorlati képzését vállaljuk.


OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign